• Korg MicroKorg MK1
  • Korg MicroKorg XL+
  • Korg MODWAVE Synthesizer
  • Korg OPSIX Altered FM Synthesizer
  • Korg P-U2 Pedal Unit